מדיניות הפרטיות – תנאי שימוש ותקנון

תנאי שימוש/תקנון

ברוכים הבאים לאתר המכירות של We24.co.il. אתר מכירות וירטואלי המנוהל ומופעל ע”י צוות של We24

עזרה ושרות לקוחות

בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות למוקד השירות של האתר:
בדואר האלקטרוני:  info -@- we24.co.il או בטלפון: 079-69-711-71 (להלן: “מוקד השירות”).
בכל בעיה טכנית באתר, ניתן לפנות למוקד שירות.

1. כללי

1.1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין אתר We24.co.il.
1.2.  הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם תשתתף במכירות. מודגש כי עצם ההשתתפות באיזה מהמכירות תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.
1.3. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
1.4. בכל הנוגע לקישוריות (“לינקים”) המופיעות באתר לאתרים אחרים, We24 לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. We24 לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר We24.
1.5. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע”פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
1.6. מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג Google Chrome או גרסה מתקדמת יותר של דפדפן זה, ככל שתהא.
1.7.  רישומי המחשב של אתר We24 בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
1.8. אתר We24 רשאי לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
1.9. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. הזכות לרכוש מוצרים באתר

2.1. רשאים לרכוש מוצרים, להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 2.2-2.4 להלן.
2.2.  ההשתתפות במכירות הפומביות ובמכרזים אסורה על עובדי We24,ספקי We24 ועובדיהם ובני משפחותיהם (היינו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).
2.3 We24 רשאי למנוע מגולש באתר (להלן: “המבקר” או” הלקוח”) את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
2.4. בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה We24, מתוקף מעמדו כבעל האתר וכמנהלו, רשאי למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
     2.4.1.  אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
     2.4.2. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;
     2.4.3. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר We24 או בצדדים שלישיים כלשהם.
     2.4.4. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם We24 או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מאתר We24, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.
     2.4.5. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. החברות המציעות והמוצרים המוצעים למכירה

3.1.  באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים”). המוצרים מוצעים למכירה בדרך של “מכירה רגילה” ו/או בדרך של מכירות מיוחדות כגון, מכרז ו/או מגה דיל ו/או מכירה פומבית ו/או בכל דרך אחרת הכרוכה בהגשת הצעה ואינה רכישה רגילה (להלן: “מכירות מיוחדות”) ו/או באמצעות “מבצעים אחרים”, הכל כמפורט להלן.
3.2. האתר מהווה זירה למכירת המוצרים ע”י חברות שונות. (להלן: “החברה המציעה”)
     3.2.1 החברה המציעה יכולה להיות We24 או כל יצרן ו/או משווק ו/או יבואן אחר.
     3.2.2 בכל דף מכירה של כל מוצר מצוינת שם החברה המציעה למכירה את אותו מוצר.
     3.2.3 יודגש, כי החברות המציעות הנן האחראיות הבלעדיות למוצרים הנמכרים על ידיהן, על פי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתן אחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונים.

3.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
     3.3.1 במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה.
     3.3.2. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות המחיר המומלץ של המוצרים, הנו באחריות החברות המציעות בלבד.
     3.3.3 המחירים השונים של המוצרים נמסרים ע”י החברות המציעות ובאחריותן בלבד.
     3.3.4 הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש, קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.

4. מכירות רגילות

4.1. במסגרת האתר ייתכן ויוצעו מבצעים ו/או הנחות ברכישת מוצרים שונים, תחת שמות שונים כגון “מחיר מבצע”, ” מחיר היכרות” “מחיר באתר ו/או כל מבצע אחר שייקבע ע”י האתר מדי פעם בפעם.
     4.1.1 הלקוח יוכל לרכוש את המוצר במחיר הנתון עד גמר המלאי.
     4.1.2  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאתר We24 תישמר הזכות לשנות את מחיר ותנאי המוצר ללא הודעה מוקדמת.

4.2 מבצעים אחרים
     4.2.1 במסגרת המבצעים רשאי We24 להציע מפעם לפעם מוצרים במתנה ללקוחות נרשמים ו/או ללקוחות We24 תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח, עד גמר המלאי.
     4.2.2 מוצרים הניתנים במתנה נתינים תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח וכנגד רישום לאתר.
     4.2.3 מוצרים הניתנים במתנה אינם ניתנים לאיסוף עצמי.
     4.2.4 מוצרים הניתנים במתנה ניתנים לקבלה דרך האתר בלבד.
     4.2.5 מוצרים הניתנים במתנה מוגבלים למוצר אחד ללקוח.

4.3  הדיל היומי
     4.3.1 הדיל היומי הינו פלטפורמה בה מוצעים למכירת מוצרים/שירותים בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים בדף המכירה.
     4.3.2 הדיל היומי הינו מכירה מוגבלת בזמן או בכמות עפ”י המצוין בדף המכירה, לפי המוקדם, כך שבתום הזמן שהוקצה למכירה או בסיום כמות המוצרים שהוקצו למכירה, תיסגר המכירה ולא ניתן יהיה לבצע רכישות נוספות.
     4.3.3  המחירים המוצעים הינם אטרקטיביים, אולם אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק. “השווי” המוצג בנוגע לכל הצעה יומית הוא כפי שנמסר לחברה ע”י הספקים השונים ובאחריותם בלבד.
     4.3.4 לקוחות יוכלו לרכוש במסגרת כל רכישה מספר מוצרים עד מקסימום המוצרים המוגדר לאותה מכירה. רכישת המוצר מותנית באישור סופי על ידי החברה וכן בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור השירות ו/או המוצר.
     4.3.5 החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה, אף לאחר אישורה).
     4.3.6 מציע ייחשב כמי שהצעתו נתקבלה רק אם עמד בהוראות תקנון האתר ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה. במידה ומסיבה כלשהי לא נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי כנדרש, תבוטל הרכישה באופן אוטומטי והצעתו של המציע שנתקבלה תתבטל מאליה ותהא חסרת תוקף.
     4.3.7.  החברה תהא רשאית, בכל עת, לשנות את הכמות המוצעת של המוצרים. להאריך או לקצר את משך המכירה
     4.3.8 כמו כן תהה החברה רשאית להפסיק כל מכירה של מוצרים, אף אם לא נמכרו כל המוצרים שהוצעו למכירה.
     4.3.9  הרוכש מאשר בהשתתפותו כי לא תחול כל אחריות על ספק המוצר במקרה של עיכוב בביצוע השרות או אספקת אשר נבע מנסיבות של כח עליון ו/או אירועים אשר אינם בשליטת הספק.

5. תנאים כלליים:

5.1. מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:
5.2 מחיר מומלץ או “מחיר מחירון”- משמע, המחיר המומלץ של המוצר כפי שנמסר ע”י החברה המציעה. מודגש בזאת כי אין מדובר במחיר השוק.
5.3 הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצר קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.
5.4 “מחיר באתר”- המחיר בו מוצע המוצר למכירה באתר We24 במכירות רגילות (להבדיל ממכירות במבצעים). “מחיר רגיל”- הנו מחיר המוצר כפי שנמסר ע”י החברה המציעה ללא מבצעים והנחות.

6. תמורה ואמצעי תשלום

6.1 חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר ו/או תעביר לנציג/ת השירות במרכז ההזמנות של We24.
6.2. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותך, תבוטל קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
6.3. כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק אגוד לישראל בע”מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: “הריבית החריגה”). כן יחויב הלקוח בתשלום לWe24 בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציא We24 לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.
6.4. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק.
6.5.ישנם מוצרים שבהזמנתם סליקת כרטיס האשראי תבוצע ישירות על ידי ספק המוצר. במקרים שכאלו, פרטי כרטיס האשראי של הלקוח כפי שנמסרו בתהליך ההזמנה, יועברו לידי הספק, לצורך חיובו בלבד. מקרים ספציפים אלו יצוינו במפורש בדף הקופה של ההזמנה.

7. אספקת המוצרים:

7.1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
7.2 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א´ עד ה´, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). ספירת הימים תתחלנה למחרת מיום ההזמנה.
7.3. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר תלויים באותו גורם. We24 תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד We24 ו/או מי ועמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מטעמם בקשר לעיכובים באספקת והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי. במידה והמוצר הגיע לא לשביעות רצונו של הלקוח הוא מוזמן לפנות אל We24 והיא תבדקו כיצד ניתן לסייע מול הספק.
7.4. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של החברה המציעה. אחריות על המוצר במקרים של הובלה על ידי גורם שלישי יחול על החברה.
7.5 דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.
7.6. ניתנת לך האפשרות להוביל בעצמך מוצרים הנרכשים באתר, בתנאים שיפורטו במרכז השירות ו/או אצל החברה המציעה ו/או בדף המוצר.
     7.6.1 במידה ותבחר להוביל את המוצר באופן עצמאי, עליך לציין זאת במהלך תהליך ההזמנה, או בעת מתן ההצעה ואז לא תחויב בדמי ההובלה.
     7.6.2  האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח ולא על We24.
     7.6.3. בעת תיאום האספקה, רשאים We24 ו/או החברה המציעה לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.
7.7 החברות המציעות עושות את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, החברות המציעות ו/או We24 לא יהיו אחראיות לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתן.
     7.7.1 We24 יעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של יותר זמן ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה ביטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, We24 ו/או הספקים ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עם המזמין .
     7.7.2 דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון
     7.7.3 במידה ויש הנחת דמי משלוח על הזמנת מספר יחידות הלקוח יחוייב על מלוא סכום הובלות ויקבל זיכוי על סכום ההנחה בחודש העוקב בכרטיס האשראי
     7.7.4 האחריות על המוצרים תינתן על פי הסכם היצרן.

8. ביטול עסקה והחזרת מוצר

צרכן רשאי לבטל את העסקה בהתאם לפסקאות של חוק הגנת הצרכן ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש כלל בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית ללא פגם וסגורה תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם. פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל/הדלקת המכשיר ייחשב לעניין זה שימוש בטובין.

8.1  כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
8.2. באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
8.3. באם מדובר בשירות הנך רשאי לבטל את קנייתו בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
8.4. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
     8.4.1. לגבי “טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
     8.4.2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם מנוחה, ממועד עשיית העסקה.
     8.4.3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995.
     8.4.4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
     8.4.5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.
8.5. ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני ל: [email protected] בלבד.
8.6  במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. עלות המשלוח של 26 ש”ח (משלוח עד הבית) או 15 ש”ח (משלוח לנקודות חלוקה) לא תבוטל גם במקרה של משלוח שניתן ע”י החברה בחינם.
8.7 ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.
We24 8.8 שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
     8.8.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
     8.8.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
     8.8.3.  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת We24 את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.
     8.8.4.  במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.
     8.8.5. בכל מקרה, שלדעת We24 נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.
     8.8.6. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי We24 לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופים רשאי We24 להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.
     8.8.7 מימש We24 את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

ע”פי חוק הגנת הצרכן תקציר

צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם –

(1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;
(2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;
(3) לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;
(4) לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;
(5) לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 לתוספת – לרכישת לטובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות;
(6) לרכישת טובין כאמור בפרט 21 – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן – פקודת התעבורה);
(7) לרכישת טובין כאמור בפרט 22 – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

9. סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה

9.1 We24 לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות המציעות, לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
     9.1.2. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.
     9.1.3.  לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני של We24 או בכל אמצעי אחר כגון קטלוג We24 או חנויות We24
     9.1.4. בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.
     9.1.5. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם We24 או מי מטעמה (על פי הגדרת החוק);
     9.1.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין We24 (לפי הגדרת החוק).
     9.1.7. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע We24 או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות (לפי הגדרת החוק).
     9.1.8. אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה(לפי הגדרת החוק).
     9.1.9. הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר ו/או בעת ביצוע רכישת מוצר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של We24 ובמאגרי המידע של החברות המציעות  (מלבד פרטי כרטיס אשראי).
9.2. We24 שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES.
9.3. המידע האמור בסעיף 13.2 לעיל ישמש את We24 בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר לWe24 להציע לך הצעות ומבצעים ממוקדים.
9.4. We24 רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
9.5 We24 יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
9.6. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.
9.7. We24 מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר We24. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות We24 להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה ,הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי We24 ו/או מי מטעמו

אנו מאמינים במסחר הגון ובלקוחות מרוצים נעשה כל מאמץ ליישם זאת.

בכל שאלה לגבי תקנון זה התקשרו ל-079-69-711-71

ט.ל.ח

צוות We24